~  nA aw mH 0w G0.

 

, 3 e , 4 0, w 0 a j, 3 3 1z 1z, 1 e : 3 0 e a 2 ez.

 

 

1z az 3 n2! 2 0 3 e 4 , B e 3 e 1 aw 3 1w G aw, 3 ks B az a a 1 0z 3 a 9z, 4 4 a. w 1 az , 3 a 0, e 0 3 1 1, , a, 3 E 3h 6 0 0 1 e e, a 0 E, 3 h 1, 3 1 E, 3 1z, 3 0 3 j D 1 S E, 0 3 9e 7: 1z, 3 e z[1] . # Y a E a, 0 1 9, 3 s S D 3 G 0 e . e Hz y z, z za e: 1 , 3 1 9 , 1w sz sw. w2 a, 0 t S 2 az 2 , 8 sw A a 5: e 4 a aw G, 30 A a 3ew, 3 e a, 3 3, 3A 0. w2 a 1, w 3 f 3 a, 3 kh 3 3ew, 3 31 1 aw, 3 y Y 0. # Y a E , 2, 0 1 0. ͸, H 4, 4 2 0 w az , s w0 A , 4 s wa 2 1, 3 h a 3, w 0 3z e {z 6, a j, 31 new 0z 0w w4 , 3 az aw a, a, 3 a 6 6 y. e 4 az 4 , y h, 4 s w0, 3 ksz 3Y z e w2, E 3 E, w 0 1z, 3 3 e a 3h t j, 3 h 4. h a 2 3w2 , 4 3 3 2 32, a, 3 E 3Y 1 aw a 1 2, e 1 0 0: 4 4 S 1 a 3 , w nA az t G, 3 1w , w A 1 a 0, 3 e 0 0 a a 5 1 a, 3 E 2 0 1 3 h, 3 a 38 y 1 a, 3 A, 0z 0w t 1 z.

Na 3A 2 0 6, 3 z e e, 3 2 a 30 z , 3 1 s a. e ez E: 0 2 3e 2 S, e 3 e a 3 e, 1 0 0 2, w a S 31 e, 3 36 Hz A 0 2 0 S, 1, z1z, 2 z, 3 s e 0. 0 ez E: #a a z aw e z a 9, 0 4 y Y s t 1 w2 0 0 a a, 3A a 31 32. # e ez E: 2 0z a, 3 za 3E a 0w, E 1z, e 0 4 0 Y, 4 s: 7 7, 1 S[ 2]. 

0, 2 za a 0, 3 0z , 3 te nA 2 S, 0 4 y 0, 3A 32 32 D t 2, 3A 2 1, 3 1 D, 3 Y 3A 32 7 7, 3 32 7 9, 3 1z 3Y, a. j 2 6 H s 2 4 , 3 w2 1z, 3 S 3e e, 3 w, w s e 0, a y 0 0 e, 0 h a, 3 w 1z a aw 3 1 3w2, 1 y aw 9z: 3 e, w a aw 0z te nA 2 S, 3 D. Toy az 1 e Y D, s h e 0 3S, 3 3z e a Y Na 2 3aw w2, S 0 s, w2 0: s e, 3A ta 0 1, s e 1 3 0 z, h a, 3 A a 1. e w w e, a 3Y 0 0 e, 3A 3s a w a, 31 e 0 3Y 0 3w2, 1 3 y 1 3E, 3 z 0, 3 0 3E 3 E: D } rE, 1 S! a, 31w 0 E 1. # yz Y 1 e, 4 E 3Y 0, 3 a 8 sw z 2 1, z, w a G 0 3Y z, s. # t0 Y a 1, 1 e, 4 0 3Y 0 3w2, w 0 2 1. # 1 w4 yz 3Y 0 e, 3 h az, 0 4. 1 E 0, 3 a ez 1w E 1, 2 s 5, 0, s e. E e 3 ez 1z, e 3 a 8 0 1w w sz, 3 3z Hz 1z 3 A, a a e z , 3 az 3Y e e 1z, a e, 3A ta 1, sz, 0 3 A az e 3w2, 3 1 e, 3 1 t 1 e Hz, 3 1 aw 1z, 3 0 Hz 6 Ga a 3 e: 3 s, w 1 8 D, 3 a 6 a 3w2, 3 s 32 a, ez 8 1, 8 h, e 0 ze 3, 3 a na 2 3w2. # e t E 1w za 1 1z s e, w a a y, 3 3A sz, 1w s 0, 3 1 0 e 1, 3hz jz a w2, E 2 a w 3 naw, 4 , s 1 a 3 e, e, E az, 3 . 31 w e, 3A sz, 3 0 h 0 1 E: 9! 1 y : a 2 32 s 9e, 3 30z w, 3 4 e, 0, H 3e, 3 2 E 2, az a, e 1 s , 3 s w2 S, 3 a A, 2 a, 32 1 y: 3 31w ez ew 32 aw e 3, 2 e e j, 3 31z e, 3 h e 9e , 3 ksz 3Y, w 3 a z , 3 e 30 e, 3 a ez: 3 a e 3w2 e, 3 aw 1 3h 0 , 3 s a a, 4 E 3Y, 0, 1 a 3 a, 4 s. w h t 4, , w 1 aw a 2 e, 3 1 0 E G, 4 a 4, 0 0 az h a, w2 a 1 32 s . A 4 , t1 E , 3 1 a E 2, 30 , 0, a 3 , 3 3a t e w2 e, 3 y a a ez. e E , 4 1 aw, 3 0 a 2 , 3 0 a a e , 3 A 4, 4 2 nh Y , 3 0 t1 A, E h 0 1 3Y e. ѳ 4, 1, 5 0 4 2, a S , 1, h, 31 3z 3 a , 3 w2 a 0z 1 0 . # e 2, w 2 sz: e , 2 0, E s e, 4 3a A, 3z : te te t E s 3h 0 j 3 j, 0 1 a 8, 4 1 0 2 3 3a, 0 0, B e w2 j az w y, 3 t1 a, E 32 1 3 a, aw w 0 a . h , az 1z, 6z A 3s , 3 1 4 1, 3A az 1 ; a , w 4 1 a 0, a 0 a, a a a 9; 1z e, w E j, 3 a 1 za a 1 aw 9z, 3 e; E a te t j 3 e 0 a, a 2 3 ; 2 2 h 7, w 1 ez 3 a e 3z 0 ew e 7, 3 sz Y, 3 0, w 7 h 0, k0 4. # E 4 1 s 7 : E 7 S a t w2 G, a h 0 3 S, S 3 a aw . w 3 2 G, 3 1z a aw 3 0 0w, 3 1z t ez G, 0 1 y, 3 h 1, 3, 3 2, 3 3a a 2 z, 0 e; 1 3 a, w 4 az , 4 e h ew 6 e, 3 6 e 3 e 0, 3 1 w2 3aw aw s, 0 E a h 0, 3 0 0 h aw t aw w a, 3 E 2 6 z a, w 6 3 30 a e, 3 a , 4 s, 0z ez A e, 3 2 Ga e e, a 1 G 1w 1 32 1, w 0 h 9e E e, 3 a aw , 1 32 1 e, 3 1z w , 3H 0 a, 0 a. y e e 4 H, 4 Hz B 1z, 32 , 32 36z 0 0z 2, E A A 2, E z1 s, E 4 s, E t j t1 e: 0 a 3 1, 4 s, z h G, 3 c: 1, 3 e Y, e 3 e, 1, 3 31 a 31 G . w2 a 3 0z a w 0 a: 3 aw. e 0 3 , 4 3 G, , w j 0, 3 2 j 3 0, 3 yz 1 j, 3 1z e G: 3 1 h e 0, 3 e 1z, 3 1 0 , 3 1z 1w ez. a, w s a, 3 a 0, 3 a a a, 3 3 0 a 1w sz 8 1 0 3 3h 0 1z, 3 1z, 3 A 6z 3 Hz.

H y , 0 4 w, 3 e a, 1 3 2 0, 3 a 3Y, 0z s a a t G. #2 0, Y a 3 4 H 1, 0 a; 2 4 0 4 a 9z; 0 G0 0, 1: w a y 4 a 9. E 3 4 a 9, aw 4 3 e a: 3 4 e a, aw 4 e 0, 4 0 8 e, 3 a 4 1 w 9e s. # a: 3 4 e 0, aw 4 s 9e, 3 3 4 s 9e, aw 4 e 9ew az. Ҹ s 9ew 3 e aw , 4 e a sz , 3 1 w2 A, a yz, 3 a 1 a 0 a. ѳ y, az , 6z A aw G, 1 ks y G e h 1, 3 a 5 j, 3 0z E n2, 32 y a, y 8tB, 3 4 2 1w t. e 3 , 0 az ez 3 ez, 1, a, az, 3 sz s t G 1z z 31 , 4 4 2. 1 u5, a, e a, 3 e a w D a, 3 1 3w2, 3 1 sz j 1 j, 3 a z w 1z, 3 1 G, 3 1z Y. e 8 G 0 4 j: e y 2, 3A sz G. w2 a a 3 a 3 2 w2, 3A h, w 4 a D 1 3 1, 4 31z a , yz Y 3 az 3w2, e a 6z a, h 3 1: 3 2 h 1z Hz a a e, 3 6z 3 Bz 1, j G azw a 0z w2 E a aw z e , s z , 31w yw z 1, 3 A 3 31w sz, 2 6, 3 1, a, 3 az 1, 3 a aw . e w2 a 0 j e, s Y t 1 1 (. 156) e a G a 3Y , 3 a z 2 3 a, 3 1 32, 3 1 3 0 3 G0 , 3 1 0z s 3 36z z t G, 3 z az 3 Bz. 2, 2! t1 s 8 y az, 0 az s, 3 1 ez 3 1z, w s z, w 3h : 0, 4 E a z, t1 h, y e a Y, 3 a 0 H, 32 3 y, a 2 4. # w2 a a a h s , E sz 3 z s. e 2 1z a, s 6z , 6z z Hz, 3 31 G, 4 h a a , 3 6z z, 3 e e e, a 1 t e a 3 t A: 3 e 0 2 2 0, a y 3w2 e. z 4z r0 e 1, 3 a, 3 e, 3 , 3 h; 0, 3a 3w, a, 31 a s aw 3w2: 3 3A Y 1 s 31 4 a 3 6 3 . e D a 7e 3: ¸z S, A, 2, 3 0 1, 3 H 1 1[3] ; e 2 38 a e 2, w 2 A rH, 3 aw 2; 1 az, w 3 1z a e A, 3 3 yz 0 , 5 z e rA, E 3Y; e 1, 32 a 1 h w B, 32 D a } rY 1 k1z 1, 4 4 0. # a, az , h , 2 1 a te 3 0, az y E 0. y E 1: E, 3Y 3y a s 0, w s 3 az t S 2 3 e, 1 a, 3 e 1 t 1w G, 2 2 1 E s , 3 0z s z Hz 3 9ez Bz, 3 e 4 e, 0, H: 30 3z a 3 y 1, 1, 2 , A a. w2 a, az r 2 2, 1 3 2 e 3 a e a 1 2, 3 e 3 a, 3a aw 9z: 3 3 0 4 D a, 1 sz. $w 0 3a s 2, e h: 32 a, 32 e, 32 , 32 h.

e j G a Y ta A az w2 s y, 3 w4 aw, 2 3a yw a a 9.

#y a H, 1.

 [1] P. 7i, . 7.

[2] 2 }i, . l.

[3] wa. . 7i, . 7i.